За нас

PS ElectricПС Eлектрик предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на обекти, линии и съоръжения. Дружеството проектира и произвежда ел. табла ниско напрежение, комплектни разпределителни уредби 24 kV, бетонови комплектни трансформаторни постове.
ПС Електрик  е сертифицирана по стандартите на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 от SGS с обхват на сертификацията: "Проектиране, производство, доставка и сервиз на комплектни трансформаторни подстанции и комплектни комутационни устройства (ел.табла)".
Фирмата притежава и  Удостоверение от камарата на строителите в България в уверение на това че е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
-    Трета група – строежи от енергийната инфраструктура;
-    Строежи от първа до трета категория;
Клиенти, с които работим са дружествата в електропроизводството, електро преноса и електро разпределението, фирми с електромонтажна, строителна и търговска дейност. Важни клиенти са чужди инвеститори и генерални изпълнители на структуроопределящи обекти, българските инвеститори от малкия и средния бизнес, стопански фирми и обществени сдружения.
ПС Електрик реализира продажбите си чрез централната си производствена  база в гр.Шумен и представителния си офис в гр.София.