ТРАФОПОСТ

Трафопостът служи за преобразуване и разпределяне на електрическата енергия от преносната мрежа (обикновено 20 kV) към крайните консуматори.

Добре известно е, че ел. енергия за бита в България е със следните параметри 220V за монофазни и 380V за трифазни консуматори и честота 50 Hz. Не е възможно това напрежение да доставя електроенергия на големи разстояния . Ето защо, след като се произведе от електроцентрала, напрежението на електроенергията се повишава чрез трансформатори до 110 kV, 220 kV, 400 kV и се доставя чрез електропроводи до подстанцията на дадено населено място. В подстанцията то се понижава обикновено до 20kV и се доставя до трафопостовете на отделните квартали или предприятия. Съответно трафопостът понижава напрежението до 220/380V и захранва отделните потребители.

В най-общи линии трафопостът се състои от три части - разпределителна уредба за средно напрежение(РУ-СН), силов трансформатор и разпределителна уредба ниско напрежение(РУ-НН).

В РУ-СН е защитата от къси съединения в трансформатора, разпределението на електрическата енергия за 20kV, както и измервателните уреди (ако са необходими).

В РУ-НН се извършва разпределянето на електрическата енергия за 220/380V, състояща се най-често от главен автоматичен прекъсвач и трифазни предпазители за всяка линия ниско напрежение излизаща от трафопоста.

Трафопостовете биват тип килийни (стария тип), комплектни (КТП) и мачтови.

Масово в момента се правят комплектни трансформаторни постове (КТП). Те са типови решения. Корпусите им са метални или бетонови (БКТП).

Трафопост Трафопост

Фирма Павел и Синове ООД произвежна трафопостове от всякакъв тип (БКТП, МКТП, БКТП за възобновяеми електроизточници)