تماس با ما

نام *
نام خانوادگی *
شرکت
تلفن
پست الکترونیک *

پیام *

کد را وارد کنید *
CAPTCHA Image
ارسال واضح
گزینه هایی که با علامت ستاره مورد نیاز

برای تماس با ما

منطقه شمال بلغارستان
+359 884 77 80 77
منطقه جنوب بلغارستان
+359 886 99 50 40

دفتر در صوفیا
شهر صوفیا، بلوار «ویتوشا» 129:آدرس
+359 2 952 24 05:تلفن
+359 887 80 70 51:تلفن همراه
در Google Maps مشاهده کنید

دفتر در بخارست، رومانی
:دفتر مرکزی
شهر شومن، بلوار «مادارا» شماره 12:آدرس
+359 888 99 06 99:تلفن همراه
+359 54 87 44 99:تلفنخانه
+359 54 87 45 00:FAX
office@pselectric.bgE-mail:
در Google Maps مشاهده کنید
:مرکز سرویس
+359 882 99 05 99:تلفن همراه

bmarinov@pselectric.bgE-mail:

در صورتی که جواب دریافت نکردید پیامی به پست الکترونیکی(e-mail) اشاره شده ارسال نمایید. طی 48 ساعت پاسخ دریافت خواهید کرد.

+359 54 87 44 51:مدیر تجاری
+359 886 99 50 40:تلفن همراه

+359 54 87 44 85:بخش تدارکات
+359 889 43 78 15:تلفن همراه

+359 54 87 44 56:بخش تحویل
+359 54 87 44 93
+359 886 33 07 33:تلفن همراه
+359 886 30 70 70:تلفن همراه

+359 54 87 44 59:بخش فروش
+359 54 87 44 51
+359 888 99 05 99:تلفن همراه

بخش کنترل کیفیت
+359 54 87 44 87:تلفن:
+359 882 99 05 99:تلفن همراه
qms@pselectric.bgE-mail:
nnikolov@pselectric.bgE-mail:

:رئیس بخش طراحی و فنی
+359 54 87 44 95:تلفن
+359 886 30 07 30:تلفن همراه

:بخش طراحی و فنی
+359 54 87 44 88:تلفن
+359 54 87 44 94:تلفن
+359 886 30 07 30:تلفن همراه

:مغازه ELSYSTEM:
عمده و خرده فروشی تجهیزات برق، کابل، دستگاه های متنوع و غیره.

شهر شومن، بلوار «مادارا» شماره 12:آدرس
+359 54 87 45 10:تلفن
+359 54 87 45 11FAX:
+359 889 71 33 58:تلفن همراه
+359 888 24 56 96:تلفن همراه
dkamburov@elsystem.bgE-mail:
vkirova@elsystem.bgE-mail: