Produktet

KTKB për burime të energjisë së rinovueshme


Ne, të PS Electric LTD, me përvojën e grumbulluar ndër vite në ndërtimin e impianteve për burime të energjisë së rinovueshme (BER), ju ofrojmë një pjesë të zgjidhjeve që kemi realizuar në këtë fushë.
Kemi zbatuar dhe kemi vënë në punë një numër të madh objektesh dhe kemi si rezultat klientë të shumtë të kënaqur. Një pjesë të mirënjohjes për përvojën dhe përpikmërinë tonë janë referencat e firmave liderë të instalimeve.

Partneriteti ynë i ngushtë me EVN, CEZ dhe E-ON ka një rëndësi të madhe për futjen e shpejtë dhe pa avari të çdo centrali në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike në Bullgari.