Produktet

Kabina transformimi kompakte metalike (KTKM)


Firma PS Electric LTD prodhon kabina transformimi kompakte metalike të prodhuara me elemente konstruksioni metalik dhe panele sanduiç muraturë. KTKM kanë një afat të shkurtër prodhimi. Janë të destinuara për montim të hapur: për ushqimin me energji elektrike të godinave administrative, banesave dhe lagjeve të banimit, hoteleve, pikave të karburantit, objekteve dhe ndërmarrjeve industriale dhe bujqësore, stacioneve të pompave, etj. KTKM garantojnë siguri nga zjarri dhe lehtësi mirëmbajtje, janë rezistente ndaj kushteve atmosferike dhe kanë afat të gjatë shfrytëzimi. Një përparësi e KTKM është pesha e lehtë e tyre, gjë që ndihmon për montimin e shpejtë e të lehtë mbi një fondament të parapërgatitur prej betonarmeje. KTKM  përbëhen nga: Seksion Tension i mesëm, Seksion Tension i ulët dhe Seksion Transformator, dhe çdo seksion kompletohet me aparaturë sipas zgjedhjes së klientit ose sipas një skeme të përgatitur më parë. KTKM  kanë një gamë të pasur ngjyrash dhe kjo bën të mundur futjen e tyre në mjedise të ndryshme rrethuese.