Punime të ndërtim-montimit (PNM)

Punime ndërtim-montimi janë të gjitha llojet e veprimtarive dhe punimeve që kryhen gjatë procesit të ndërtimit të një ndërtese ose objekti ndërtimi. 

Punimet kryesore që ofrojmë ne, të PS Electric LTD janë: 

Trasim dhe vendosje e linjave të jashtme kabllore;

Instalacione elektrike në godina dhe pajisje;

Instalime elektrike në mjediset e jashtme ngjitur;

Montim dhe lidhje e nënstacioneve të transformatorëve;

Montim, lidhje dhe teste të aparaturës elektrike