Referenca

 • Referenca Bilfingerberger

  ·         Bilfiongerberger e jep këtë referencë për “PS Electric” LTD.

 • "P V CONSULT" OOD

  "P V CONSULT" OOD e jep këtë referencë “PS Electric” LTD në qytetin Shumen si garanci se kjo e fundit ka prodhuar dhe ka furnizuar për nevojat tona KKTB/tipi ВМ02-2 tipi BМ01-А41/ 20/0,4 2х800kVA dhe 1х800kVA 

  Produktet e përmendura janë livruar brenda afatit të caktuar sipas kontratës së lidhur. KKTB i përgjigjet plotësisht standardeve në fuqi dhe kërkesave të kontraktorit, kompletuar plotësisht me dokumentacionin e nevojshëm dhe protokollet e ekzaminimit.

  Firma “PS Electric” LTD është partnere e sigurt tregtare për prodhimin e Nënstacioneve Kompakte të Transformimit.  

 • Referenca Sedna Power Plants Bulgaria EOOD

  Sedna Power Plants Bullgaria EOOD ia lëshon këtë referencë  “PS Electric” LTD qyteti Shumen si garanci se ka prodhuar dhe furnizuar për nevojat tona Nënstacione Transformimi Kompakte me Inverter Betoni /NTKIB/ - 20/0,4kV, 1x400 KvA + 160kVA,1x1000kVA + 100kVA dhe Instalime Shpërndarëse Kompakte të Mbyllura betoni /ISHKMB/ - 20/0,4 kV, 1x160kVA.

  Këto produkte të përmendura më sipër janë livruar brenda afatit të caktuar sipas kontratës së lidhur. NTKIB dhe ISHKMB përputhen plotësisht me standardet në fuqi dhe me kërkesat e kontraktorit dhe janë kompletuar plotësisht me dokumentacionin e nevojshëm dhe protokollet e ekzaminimit. 

  Firma "PS Electric" LTD është një partnere e sigurt tregtare për prodhimin e Nënstacioneve kompakte të Transformimit.  

 • Referenca AC - DC, qyteti Pleven

  Firma "AC - DC" OOD, qyteti Pleven i jep këtë referencë ”PS Electric” LTD, qyteti Shumen, për këtë se i ka livruar në vazhdimësi kabina kompakte transformimi dhe panele shpërndarëse tension të ulët për nevojat e saj.

  Panelet dhe kabinat kompakte të transformimit që janë porositur, janë furnizuar gjithmonë në afat e të kompletuar me dokumentet e nevojshme.  

  "Është kënaqësi për ne të punojmë me këtë firmë, dhe në të ardhmen në rast nevoje do të shpresojmë në të për livrimin e instalimeve të tilla."

 • Electrica Rumania

  Lejohet livrimi dhe vënia në punë e kabinave kompakte të transformimit betoni nga 100kVA deri 1600kVA, me qëllim blerjeje nga ana e Electrica SA dhe e filialeve të saj.